Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο της Κυριακής Ε' Νηστειών - Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας


Απόστολος, προς Εβραίους Θ΄11 – 14

11 Χριστς δ παραγενμενος ρχιερες τν μελλντων γαθν δι τς μεζονος κα τελειοτρας σκηνς, ο χειροποιτου, τοτ' στιν ο τατης τς κτσεως,
12 οδ δι' αματος τργων κα μσχων, δι δ το δου αματος εσλθεν φπαξ ες τ για, αωναν λτρωσιν ερμενος.
13 Ε γρ τ αμα ταρων κα τργων κα σποδς δαμλεως ραντζουσα τος κεκοινωμνους γιζει πρς τν τς σαρκς καθαρτητα,
14 πσ μλλον τ αμα το Χριστο, ς δι Πνεματος αωνου αυτν προσνεγκεν μωμον τ Θε, καθαριε τν συνεδησιν μν π νεκρν ργων ες τ λατρεειν Θε ζντι;

 Μετάφραση
11 Ἀλλ’ ὅταν ἦλθε ὁ Χριστὸς ὠς ἀρχιερεύς, τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν, ἐμπῆκε διὰ τῆς μεγαλυτέρας καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, ἡ ὁποία δὲν εἶναι χειροποίητη, δὲν εἶναι δηλαδὴ ἀπὸ τὸν κόσμον τοῦτον·
12 ἐμπῆκε μιὰ γιὰ πάντα εἰς τὰ Ἅγια τῶν ἁγίων ὄχι μὲ αἷμα τράγων καὶ μόσχων ἀλλὰ μὲ τὸ δικό του αἷμα καὶ ἐξησφάλισε αἰωνίαν λύτρωσιν.
13 Διότι ἐὰν τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ τὸ ράντισμα μὲ στάχτην ἀπὸ δαμάλι, ἁγιάζῃ τοὺς μολυσμένους, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐξωτερικὴν καθαρότητα,
14 πόσον περισσότερον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος, διὰ τοῦ αἰωνίου Πνεύματος, προσέφερε τὸν ἑαυτόν του ἄμωμον θυσίαν εἰς τὸν Θεόν, νὰ καθασίσῃ τὴν συνείδησίν σας ἀπὸ νεκρὰ ἔργα, ὥστε νὰ λατρεύωμεν τὸν ζωντανὸν Θεόν.


Ευαγγέλιο Κατά Μάρκον Ι΄32 - 45

32 σαν δ ν τ δ ναβανοντες ες εροσλυμα· κα ν προγων ατος ησος, κα θαμβοντο, κα κολουθοντες φοβοντο. Κα παραλαβν πλιν τος δδεκα ρξατο ατος λγειν τ μλλοντα ατ συμβανειν,
33 τι δο ναβανομεν ες εροσλυμα κα υἱὸς το νθρπου παραδοθσεται τος ρχιερεσι κα γραμματεσι, κα κατακρινοσιν ατν θαντ κα παραδσουσιν ατν τος θνεσι,
34 κα μπαξουσιν ατ κα μαστιγσουσιν ατν κα μπτσουσιν ατ κα ποκτενοσιν ατν, κα τ τρτ μρ ναστσεται.
35 Κα προσπορεονται ατ Ἰάκωβος κα ωννης υο Ζεβεδαου λγοντες· διδσκαλε, θλομεν να ἐὰν ατσωμεν ποισς μν.
36 δ επεν ατος· τ θλετε ποισα με μν;
37 Ο δ επον ατ· δς μν να ες κ δεξιν σου κα ες ξ εωνμων σου καθσωμεν ν τ δξ σου.
38 δ ησος επεν ατος· οκ οδατε τ ατεσθε. Δνασθε πιεν τ ποτριον γ πνω, κα τ βπτισμα γ βαπτζομαι βαπτισθναι;
39 Ο δ επον ατ· δυνμεθα. δ ησος επεν ατος· τ μν ποτριον γ πνω πεσθε, κα τ βπτισμα γ βαπτζομαι βαπτισθσεσθε·
40 Τ δ καθσαι κ δεξιν μου κα ξ εωνμων οκ στιν μν δοναι, λλ᾿ ος τομασται.
41 Κα κοσαντες ο δκα ρξαντο γανακτεν περ ακβου κα ωννου.
42 δ ησος προσκαλεσμενος ατος λγει ατος· οδατε τι ο δοκοντες ρχειν τν θνν κατακυριεουσιν ατν κα ο μεγλοι ατν κατεξουσιζουσιν ατν·
43 οχ οτω δ σται ν μν, λλ᾿ ς ἐὰν θλ γενσθαι μγας ν μν, σται μν δικονος,
44 κα ς ἐὰν θλ μν γενσθαι πρτος, σται πντων δολος·
45 κα γρ υἱὸς το νθρπου οκ λθε διακονηθναι, λλ διακονσαι, κα δοναι τν ψυχν ατο λτρον ντ πολλν.


Μετάφραση 

32 Ἀνέβαιναν τὸν δρόμον πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ Ἰησοῦς ἐβάδιζε πρὶν ἀπ’ αὐτοὺς καὶ ἦσαν κατάπληκτοι, ἐκεῖνοι δὲ ποὺ ἀκολουθοῦσαν ἐφοβοῦντο. Καὶ ἐπῆρε πάλιν κατὰ μέρος τοὺς δώδεκα καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς λέγῃ τὰ μέλλοντα νὰ τοῦ συμβοῦν, ὅτι,
33 «Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου θὰ παραδοθῇ εἰς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς γραμματεῖς καὶ θὰ τὸν καταδικάσουν εἰς θάνατον καὶ θὰ τὸν παραδώσουν εἰς τοὺς ἐθνικούς.
34 Θὰ τὸν ἐμπαίξουν καὶ θὰ τὸν μαστιγώσουν, θὰ τὸν φτύσουν καὶ θὰ τὸν θανατώσουν καὶ τὴν Τρίτη ἡμέραν θὰ ἀναστηθῇ».
35 Καὶ τὸν πλησιάζουν ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Ἰωάννης, οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ τοῦ λέγουν, «Διδάσκαλε, θέλομεν ἐκεῖνο, ποὺ θὰ σοῦ ζητήσωμεν, νὰ μᾶς τὸ κάνῃς».
36 Αὐτὸς δὲ τοὺς εἶπε, «Τί θέλετε νὰ σᾶς κάνω;».
37 Ἐκεῖνοι τοῦ εἶπαν, «Δός μας νὰ καθήσωμεν ὁ ἕνας εἰς τὰ δεξιά σου καὶ ὁ ἄλλος εἰς τὰ ἀριστερά σου ὅταν ἔλθῃ ἡ ἡμέρα τῆς δόξης σου».
38 Ὁ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε, «Δὲν ξέρετε τί ζητᾶτε. Μπορεῖτε νὰ πιῆτε τὸ ποτῆρι, ποὺ ἐγὼ πίνω καὶ νὰ βαπτισθῆτε τὸ βάπτισμα, ποὺ ἐγὼ βαπτίζομαι;».
39 Ἐκεῖνοι εἶπαν, «Μποροῦμε». Ὁ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε, «Τὸ ποτῆρι, ποὺ ἐγὼ θὰ πιῶ, θὰ τὸ πιῆτε καὶ θὰ βαπτισθῆτε τὸ βάπτισμα, τὸ ὁποῖον ἐγὼ βαπτίζομαι.
40 Τὸ νὰ σᾶς βάλω ὅμως νὰ καθήσετε εἰς τὰ δεξιά μου ἢ εἰς τὰ ἀριστερά, δὲν εἶναι δικαίωμά μου νὰ τὸ δώσω ἀλλ’ εἶναι δι’ ἐκείνους, διὰ τοὺς ὁποίους ἔχει ἐτοιμασθῆ».
41 Καὶ ὅταν οἱ δέκα τὸ ἄκουσαν, ἄρχισαν νὰ ἀγανακτοῦν ἐναντίον τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ Ἰωάννου.
42 Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοὺς ἐκάλεσε καὶ τοὺς λέγει, «Ξέρετε ὄτι ἐκεῖνοι ποὺ θεωροῦνται ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν, τὰ καταδυναστεύουν, καὶ οἱ μεγάλοι ἄνδρες τους τὰ καταπιέζουν.
43 Μεταξύ σας ὅμως δὲν θὰ συμβαίνῃ τὸ ἴδιο. Ἀλλ’ ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ γίνῃ μεγάλος μεταξύ σας, θὰ εἶναι ὑπηρέτης σας,
44 καὶ ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ εἶναι μεταξύ σας πρῶτος, θὰ εἶναι δοῦλος ὅλων.
45 Διότι καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἦλθε νὰ ὑπηρετηθῇ ἀλλὰ νὰ ὑπηρετήσῃ καὶ νὰ δώσῃ τὴν ζωήν του λύτρον διὰ πολλούς».

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Ο Θεός είναι Αγάπη..είναι Ελπίδα..


Ο Θεός είναι Αγάπη..

Αν κουραστήκατε μέχρι εδώ, δε πειράζει κρατείστε μόνο αυτό.. αν όχι τότε μπορείτε να συνεχίσετε την ανάγνωση..

Ο Θεός είναι Ελπίδα..

Αν αυτή τη φορά κουραστήκατε, κρατήστε μόνο αυτά μέσα σας.. αν όχι, διαβάστε το παρακάτω μικρό κείμενο..

Τι είναι αγάπη; Ή μάλλον τι νομίζουμε πως είναι η αγάπη; Είναι αντικείμενο; Είναι ιδέα; Είναι συναίσθημα; Είναι το όνομα της συμμαθήτριάς μας; Άραγε τι είναι; Είναι η ανώτερη δύναμη που μπορεί να υπάρξει στο κόσμο.. Είναι αυτή, χάρης της οποίας ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο.. Είναι αυτή χάρης της όποιας ο Θεός θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό για εμάς..Είναι αυτή που συγκρατεί την αγανάκτηση και οργή του Θεού εξαιτίας των πράξεων μας..Είναι αυτή η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε για να έρθουμε κοντά στον Θεό αλλά και κοντά στον πλησίον μας..Από αυτή την οδό προέρχεται η θυσία και η αφιλοκερδής και αγνή προσφορά προς τους πάσχοντας αδελφούς μας..Είναι αυτή που με κάνει τώρα να σας γράφω και να σας παρακαλώ, όσο και αν σας κούρασα μέχρι τώρα, να διαβάσετε και το παρακάτω κείμενο..

Είμαστε Έλληνες..Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό..Δεν πρέπει να επιτρέπουμε να προσβάλουν, την θρησκεία μας, τη γλώσσα μας και την εθνική μας κυριαρχία..Ούτε να κατασπιλώνουν τις αξίες μας τα ιδανικά μας τον πολιτισμό μας, που για αυτά πολεμήσαμε σε τόσους πολέμους, αλλά και αυτά ήταν η αφετηρία άλλων πολιτισμών άλλων λαών, λαών που τώρα και καιρό μας πολεμούν..Όμως είμαστε και θα είμαστε πάντα Έλληνες..Όλοι μας λίγο πολλοί έχουμε υποστεί απώλειες και αρκετοί έχουν λυγίσει μπροστά στον νέο ύπουλο κατακτητή..Σήμερα, όμως, περισσότερο από ποτέ πρέπει να είμαστε ενωμένοι, για να αγωνιστούμε και να αντιμετωπίσουμε αυτή τη κρίση..Αλλά πιο πολύ να αγωνιστούμε να ενισχύσουμε τον κάθε εν ανάγκη ευρισκόμενο συνάνθρωπό μας..Θα αναρωτηθείτε το πώς; Πάντως όχι απαραίτητα οικονομικά.. Με αφιέρωση λίγο από το χρόνο μας..Δεν υπάρχει δε μπορώ..Υπάρχει δε θέλω..Και σε αυτή τη κρίσιμη στιγμή της πατρίδας μας, που πολλοί Έλληνες στην κυριολεξία πεινάνε, και όχι μόνο, το λιγότερο που θα μπορούσα να πω σε αυτούς, που λένε το δε μπορώ, πως είναι η ντροπή και το αίσχος ολόκληρου του Ελληνισμού..Μια ώρα την εβδομάδα να αφιερώναμε όλοι μας για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας δε θα ήταν έτσι τώρα η Ελλάδα μας..Μία ώρα την εβδομάδα να γινόμασταν θυσία για τον πλησίον μας και να μιμούμασταν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό πολλοί θα ανακουφιζότανε, έστω και για λίγο..Δε θα πονούσαν τόσο τα αδέλφια μας, το αίμα μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι..Παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα καιρός..

Αυτή τη φορά είμαι σίγουρος πως με αυτό το κείμενο σας κούρασα, έστω και για λίγο..παρόλα αυτά χαίρομαι που το διαβάσατε, γιατί νιώθω πως και με αυτή και μονό την ανάγνωση αφιερώσατε λίγο χρόνο στην προσπάθεια κάποιων, που αγωνίζονται, όσο μπορούνε, προς την παραπάνω πορεία..

Αν ποτέ θελήσετε να αφιερώσετε έστω 1 ώρα..Τότε το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά (6973503636 –cosmote- 6980077726 w.up. χωρίς να λαμβάνει sms) είτε μέσω e-mail : ex.ierapostoli@gmail.com ..

Και μην ξεχνάτε ο Θεός είναι Αγάπη και Ελπίδα..

Ανδριανάκης Νικόλαος, 29/03/2012

Έξυπνοι τρόποι κατάργησης παθών
 
Με την εγκράτεια καταργείται η γαστριμαργία.
 Με τον θείο πόθο και την επιθυμία των μελλόντων αγαθών καταργείται η πορνεία.
 Με την συμπάθεια προς τους φτωχούς καταργείται η φιλαργυρία.
 Με την αγάπη και την καλοσύνη προς όλους καταργείται η οργή.

Με την πνευματική χαρά καταργείται η κοσμική λύπη.

Με την υπομονή, την καρτερία και την ευχαριστία προς τον Θεό καταργείται η ακηδία.

Με την κρυφή εργασία των αρετών και την συνεχή προσευχή με συντριβή καρδιάς, καταργείται η κενοδοξία.

Με το να μην κρίνει κανείς τον άλλο, ή να τον εξευτελίζει, όπως έκανε ο αλαζόνας Φαρισαίος, αλλά να νομίζει τον εαυτό του τελευταίο από
όλους καταργείται η υπερηφάνεια.

Έτσι λοιπόν αφού ελευθερωθεί ο νους από τα παραπάνω πάθη και
ανυψωθεί στο Θεό, ζει από εδώ τη μακάρια ζωή και δέχεται τον αρραβώνα
του Αγίου Πνεύματος. Και όταν φύγει από εδώ, έχοντας απάθεια και αληθινή
γνώση, στέκεται μπροστά στο φως της Αγίας Τριάδος, και καταφωτίζεται
μαζί με τους αγίους αγγέλους στους απέραντους αιώνες.
Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Μετάνοια και νηστείαΗ πρόταση της Εκκλησίας στον ταλαιπωρημένο, τον πονεμένο, τον ανικανοποίητο άνθρωπο της 3ης χιλιετηρίδας, μπορούμε να πούμε ότι συγκεφαλαιώνεται μέσα σε δύο και μόνο μα δυναμικές λέξεις: Μετάνοια και νηστεία.
Η μετάνοια αναφέρεται στον όλο άνθρωπο. Στην ολοκληρωτική αλλαγή του. Σε μια ανακαινιστική πορεία επιστροφής και σταθερή απόφαση απάρνησης του «παλαιού» εαυτού μας. Η νηστεία είναι το επισφράγισμα της μετανοίας. Υπογράφει και αποδεικνύει έμπρακτα τη μεγαλειώδη και ηρωική απόφαση για νέα πλέον «εν Χριστώ» ζωή και χωρίς την καταστρεπτική ψευτιά που μας προσφέρει ο διαζευγμένος με τον Θεό κόσμος.

Και βέβαια αναφερόμενοι στη νηστεία δεν εννοούμε και δεν περιοριζόμαστε μονάχα στην περίπτωση της τροφής. Νηστεία είναι μια ευρύτατη έννοια, μέσα στην οποία μπορούμε να χωρέσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στον άνθρωπο και τον προσδιορίζουν ως πρόσωπο. Νηστεία είναι η αποκοπή, είναι ο περιορισμός οποιουδήποτε πάθους που μας αποτρέπει από τη συνάντηση μας με τον Χριστό. Νηστεία είναι μια δυναμική πορεία που μας οδηγεί στην ταπείνωση, στον αυτοέλεγχο, τη συγγνώμη, την εγκράτεια, την άσκηση, την αγάπη, την επιστροφή τελικά στον Τριαδικό Θεό, που η κοινωνία μαζί Του είναι ο επιζητούμενος Παράδεισος .

Η νηστεία δεν είναι ο σκοπός αλλά το μέσο προς επίτευξη του σκοπού, που τον καιρό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι η προσκύνηση του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι απαράδεκτο η νηστεία να θεωρείται ως το κεντρικό και μοναδικό ζήτημα της ασκητικής και όλης της χριστιανικής ζωής.

Η νηστεία δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια τυπική διαδικασία επιλογής ή απορρίψεως τροφών, να αποβλέπει δηλαδή σε ένα είδος αυτοδικαιώσεως, σε μια αυτάρεσκη ή ανθρωπάρεσκη ρύθμιση ατομικών επιθυμιών ή αναγκών. Είναι η κλήση να «αφήσωμεν της σαρκός την ευπάθειαν και να αυξήσωμεν της ψυχής τα χαρίσματα» και συγκεκριμένα να απελευθερωθούμε από τα πάθη μας για να πραγματοποιήσουμε την καθολική τη μία και μόνο αγάπη, χωρίς την οποία δεν υπάρχει η ζωή.
Από : ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Newsletter