Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο Κυριακής Β’ Λουκά

Απόστολος, προς Β' Κορινθίους Α’ 21-Β’4

21  δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός,
22  καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματοςἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.
23 Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον.
24 Οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.
1 Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς.
2 Εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν  εὐφραίνων με εἰ μὴ ὁλυπούμενος ἐξ ἐμοῦ;
3 Καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ᾿ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι  ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν.
4 Ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰπολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣνἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς.

Μετάφραση

21 Ἐκεῖνος δὲ ποὺ μᾶς στερεώνει μαζὶ μ’ ἐσᾶς εἰς τὸν Χριστὸν καὶ μᾶς ἔχρισε, εἶναι ὁ Θεός,
22 ὁ ὁποῖος καὶ μᾶς ἐσφράγισε καὶ ἔδωκε εἰς τὶς καρδιές μας τὸ Πνεῦμα σὰν ἀρραβῶνα.
23 Ἐπικαλοῦμαι μάρτυρά μου τὸν Θεόν, ὅτι διὰ νὰ μὴ σᾶς λυπήσω δὲν ἦλθα ἀκόμη εἰς τὴν Κόρινθον.
24 Ὄχι διότι θέλομεν νὰ σᾶς ἐξουσιάζωμεν σὲ ζητήματα τῆς πίστεώς σας, ἀλλὰ εἴμεθα συνεργάται τῆς χαρᾶς σας, διότι στέκεσθε σταθεροὶ εἰς τὴν πίστιν.
1 Ἀπεφάσισα νὰ μὴ σᾶς κάνω καὶ ἄλλην δυσάρεστην ἐπίσκεψιν.
2 Ἐὰν ἐγὼ σᾶς λυπῶ, τότε ποιὸς μοῦ προξενεῖ χαρὰν παρὰ ἐκεῖνος ποὺ τὸν κάνω νὰ λυπᾶται;
3 Καὶ σᾶς ἔγραψα ἀκριβῶς αὐτό, ὥστε, ὅταν ἔλθω, νὰ μὴ λυπηθῶ ἀπὸ ἐκείνους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔπρεπε νὰ χαίρω, διότι ἔχω παποίθησιν δι’ ὅλους σας ὅτι ἡ χαρά μου εἶναι καὶ χαρὰ ὅλων σας.
4 Σᾶς ἔγραψα ἀπὸ μεγάλην θλῖψιν καὶ στενοχωρίαν τῆς καρδιᾶς, μὲ πολλὰ δάκρυα, ὄχι διὰ νὰ λυπηθῆτε, ἀλλὰ διὰ νὰ γνωρίσετε τὴν ὑπερβολικὴν ἀγάπην ποὺ ἔχω γιὰ σᾶς.

Ευαγγέλιον κατα Λουκά ΣΤ' 31-36

31 Κα καθς θέλετε να ποισιν μν ο νθρωποι, κα μες ποιετε ατος μοίως.
32 Κα ε γαπτε τος γαπντας μς, ποία μν χάρις στί; Καγρ ο μαρτωλο τος γαπντας ατος γαπσι.
33 Κα ἐὰν γαθοποιτε τος γαθοποιοντας μς, ποία μν χάριςστί; Κα γρ ο μαρτωλο τ ατ ποιοσι.
34 Κα ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ν λπίζετε πολαβεν, ποία μν χάριςστί; Κα γρ μαρτωλο μαρτωλος δανείζουσιν να πολάβωσι τὰἴσα.
35 Πλν γαπτε τος χθρος μν κα γαθοποιετε κα δανείζετε μηδν πελπίζοντες, κα σται  μισθς μν πολύς, κα σεσθε υοὶὑψίστου, τι ατς χρηστός στιν π τος χαρίστους κα πονηρούς.
36 Γίνεσθε ον οκτίρμονες, καθς κα  πατρ μν οκτίρμων στί.
  
Μετάφραση

31 Ν φέρεσθε πρς τος λλους πως θ θέλατε ν φερθος σ’ σς.
32 Ἐὰν γαπτε μόνον κείνους πο σς γαπον, ποιν χάριν χετε; Κα ο μαρτωλο γαπον κείνους πο τος γαπον.
33 Κα ἐὰν κάνετε καλ ες κείνους μόνον πο σς κάνουν καλό, ποιν χάριν χετε; Κα ο μαρτωλο τ διο κάνουν.
34 Κα ἐὰν δανείζετε μόνον ες κείνους, π τος ποίους λπίζετε ν τ πάρετε, ποιν χάριν χετε; Κα ο μαρτωλο δανείζουν ες τος μαρτωλούς, δι ν πάρουν πίσω τ σον ποσόν.
35 λλ σες ν γαπτε τος χθρούς σας κα ν κάνετε καλ κα ν δανείζετε που δν λπίζετε ες πιστροφν κα νταμοιβή σας θ εναι μεγάλη κα θ εσθε υο το ψίστου, διότι ατς εναι καλς ες τος χάριστους κα κακούς.
36 Ν εσθε λοιπν φιλεύσπλαγχνοι καθς κα Πατέρας σας εναι φιλεύσπλαγχνος».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου