Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Απόστολος και Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ’ Λουκά

Απόστολος, προς Κολοσσαείς Γ’ 4-11

4 ὅταν  Χριστὸς φανερωθῇ,  ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷφανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.
5 Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία,
6 δι'  ἔρχεται  ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας,
7 ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς·
8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν·
9 μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ
10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν,
11 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός.

Μετάφραση

4 Ὅταν ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι ἡ ζωή μας, φανερωθῇ, τότε καὶ σεῖς θὰ φανερωθῆτε μαζί του δοξασμένοι.
5 Νεκρώσατε λοιπὸν ὅ,τι γήϊνον εἶναι μέσα σας, δηλαδὴ τὴν πορνείαν, τὴν ἀκαθαρσίαν, τὸ πάθος, τὴν κακὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἡ ὁποία εἶναι εἰδωλολατρεία,
6 ἕνεκα τῶν ὁποίων ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπάνω εἰς τοὺς ἀπειθεὶς ἀνθρώπους.
7 Αὐτὰ ἀκολουθούσατε καὶ σεῖς κάποτε, ὅταν ἐζούσατε αὐτὴν τὴν ζωήν.
8 Ἀλλὰ τώρα ἀποβάλατε καὶ σεῖς ὅλα αὐτά, τὴν ὀργήν, τὸν θυμόν, τὴν κακίαν, τὴν δυσφήμησιν, τὴν αἰσχρολογίαν τοῦ στόματος.
9 Μὴν λέτε ψέμματα ὁ ἕνας εἰς τὸν ἄλλον, ἀφοῦ ἔχετε ἀποβάλει τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον μὲ τὰς πράξεις του,
10 καὶ ἔχετε ἐνδυθῆ τὸν νέον, ὁ ὁποῖος ἀνανεοῦται εἰς ἐπίγνωσιν κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Δημιουργοῦ του.
11 Τώρα δὲν ὑπάρχει πλέον Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτμημένος καὶ ἀπερίτμητος, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς εἶναι τὰ πάντα καὶ εἰς πάντας.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά ΙΖ’ 12-19

12 Κα εσερχομένου ατο ες τινα κώμην πήντησαν ατ δέκα λεπρο νδρες, ο στησαν πόρρωθεν,
13 κα ατο ραν φωνν λέγοντες· ησο πιστάτα, λέησον μς.
14 Κα
 δν επεν ατος· πορευθέντες πιδείξατε αυτος τος ερεσι. κα γένετο ν τ πάγειν ατος καθαρίσθησαν.
15 Ες δ ξ ατν, δν τι ἰάθη, πέστρεψε μετ φωνς μεγάλης δοξάζων τν Θεόν,
16 κα πεσεν π πρόσωπον παρ τος πόδας ατο εχαριστν ατ· κα ατς ν Σαμαρείτης.
17 ποκριθες δ  ησος επεν· οχ ο δέκα καθαρίσθησαν; Ο δ ννέα πο;
18 Οχ ερέθησαν ποστρέψαντες δοναι δόξαν τ Θε ε μ  λλογενς οτος;
19 Κα επεν ατ· ναστς πορεύου·  πίστις σου σέσωκέ σε.

Μετάφραση

12 Κα καθς μπαινε σ’ να χωριό, τν συνήντησαν δέκα νδρες λεπροί, ο ποοι στάθηκαν λίγο μακρυά,
13 κα το φώναξαν, «ησο Διδάσκαλε, λέησέ μας».
14 ταν τος εδε, τος επε, «Πηγαίνετε ν δείξετε τν αυτόν σας ες τος ερες», κα ν πήγαιναν, καθαρίσθησαν.
15 νας π’ ατούς,ταν εδε τι θεραπεύθηκε, πέστρεψε δοξάζων τν Θεν μ δυνατν φωνν
16 κα πεσε μ τ πρόσωπον ες τ πόδια το ησο κα τν εχαριστοσε· κα ατς το Σαμαρείτης.
17 Τότε επε ησος, «Δν καθαρίσθησαν κα ο δέκα; Ο λλοι ννέα πο εναι;
18 Κανες δν ερέθηκε ν πιστρέψ δι ν δοξάσ τν Θεν παρ ατς λλοεθνής;».
19 Κα επε ες ατόν, «Σήκω πάνω κα πήγαινε· πίστις σου σ σωσε».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου