Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ΄ Λουκά

Απόστολος, προς Γαλάτας ΣΤ΄ 11-18

11 Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί.
12 Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται.
13 Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰθέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται.
14 Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶνἸησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ.
15 Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία,ἀλλὰ καινὴ κτίσις.
16 Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ' αὐτοὺς καὶἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ.
17 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦΚυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω.
18  χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν,ἀδελφοί· ἀμήν.

Μετάφραση

11 Κυττάξτε μὲ πόσον μεγάλα γράμματα σᾶς ἔγραψα μὲ τὸ χέρι μου.
12 Ὅσοι θέλουν νὰ φανοῦν εὐάρεστοι μὲ μέσα ἐξωτερικά, αὐτοὶ σᾶς ἀναγκάζουν νὰ περιτέμνεσθε, ἁπλῶς καὶ μόνον διὰ νὰ μὴ καταδιώκωνται διὰ τὸ κήρυγμα περὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ.
13 Διότι οὔτε αὐτοὶ ποὺ περιτέμνονται, φυλάττουν τὸν νόμον, ἀλλὰ θέλουν νὰ περιτέμνεσθε σεῖς, διὰ νὰ καυχηθοῦν διὰ τὴν συμμόρφωσίν σας εἰς ἕνα ἐξωτερικὸν τύπον.
14 Εἰς ἐμὲ δὲ μὴ γένοιτο νᾶ καυχηθῶ διὰ τίποτε ἄλλο παρὰ διὰ τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ κόσμος εἶναι σταυρωμένος ὡς πρὸς ἐμέ, καὶ ἐγὼ εἶμαι σταυρωμένος ὡς πρὸς τὸν κόσμον.
15 Διότι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε ἡ περιτομὴ οὔτε ἡ ἀκροβυστία ἔχουν ἀξίαν, ἀλλὰ ἡ νέα δημιουργία.
16 Καὶ ὅσοι βαδίσουν σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα τοῦτον, εἰρήνη ἂς ἔλθῃ εἰς αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ εἰς τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ.
17 Εἰς τὸ ἑξῆς ἂς μὴ μὲ ἒνοχλῇ κανείς, διότι ἐγὼ βαστάζω εἰς τὸ σῶμά μου τὰ σημάδια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
18 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι μὲ τὸ πνεῦμά σας, ἀδελφοί. Ἀμήν.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά κεφ. ΙΗ΄18-27

18 Κα πηρώτησέ τις ατν ρχων λέγων· διδάσκαλε γαθέ, τίποιήσας ζων αώνιον κληρονομήσω;
19 Επε δ ατ  ησος· τί με λέγεις γαθόν; οδες γαθς ε μ ες Θεός.
20 Τς ντολς οδας· μ μοιχεύσς, μ φονεύσς, μ κλέψς, μψευδομαρτυρήσς, τίμα τν πατέρα σου κα τν μητέρα σου.
21  δ επε· τατα πάντα φυλαξάμην κ νεότητός μου.
22 κούσας δ τατα  ησος επεν ατ· τι ν σοι λείπει· πάντα σαχεις πώλησον κα διάδος πτωχος, κα ξεις θησαυρν ν οραν, καδερο κολούθει μοι.
23  δ κούσας τατα περίλυπος γένετο· ν γρ πλούσιος σφόδρα.
24 δν δ ατν  ησος περίλυπον γενόμενον επε· πς δυσκόλως οτ χρήματα χοντες εσελεύσονται ες τν βασιλείαν το Θεο!
25 Εκοπώτερον γάρ στι κάμηλον δι τρυμαλις ραφίδος εσελθεν πλούσιον ες τν βασιλείαν το Θεο εσελθεν.
26 Επον δ ο κούσαντες· κα τίς δύναται σωθναι;
27  δ επε· τ δύνατα παρ νθρώποις δυνατ παρ τ Θε στιν.

Μετάφραση

18 Κάποιος ρχων τν ρώτησε, «Διδάσκαλε γαθέ, τί ν κάνω δι ν κληρονομήσω ζωήν αώνιον;»
19 ησος το επε, «Γιατ μ νομάζεις γαθόν; Κανες δν εναι γαθς παρ μόνος Θεός.
20 Τς ξέρεις τς ντολάς, Ν μ μοιχεύσς, ν μ φονεύσς, ν μ κλέψς, ν μ ψευδομαρτυρήσς, ν τιμς τν πατέρα σου κα τν μητέρα σου».
21 κενος δ επε, «λα ατ τ φύλαξα π τν νεανικήν μου λικίαν».
22 ταν κουσε ατ ησος επε, «να κόμη σο λείπει· πώλησε λα σα χεις κα μοίρασέ τα ες τος πτωχο;κα θ χς θησαυρν ες τος ορανος κα λα, κολούθησέ με».
23 λλ’ ατς ταν τ κουσε, λυπήθηκε πολύ, διότι τανε πολ πλούσιος.
24 ταν ησος τν εδε τόσον λυπημένον, επε, «Πόσον δύσκολον εναι δι’ κείνους πο χουν τ χρήματα ν μπον ες τν βασιλείαν το Θεο.
25 Εναι εκολώτερον ν περάσ μι καμήλα π τν τρύπα μις βελόνας παρ ν μπ νας πλούσιος ες τν βασιλείαν το Θεο».
26 κενοι πο τ κουσαν επαν, Τότε ποιός μπορε ν σωθ;».
27 Ατς δ επε, «Εκενα πο εναι δύνατα ες τος νθρώπους εναι δυνατ ες τν Θεόν». 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου