Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο Κυριακής Θ’ Λουκά

Απόστολος, προς Γαλάτας Β’ 16-20

16 εδότες δ τι ο δικαιοται νθρωπος ξ ργων νόμου ἐὰν μ διπίστεως ησο Χριστο, κα μες ες Χριστν ησον πιστεύσαμεν,να δικαιωθμεν κ πίστεως Χριστο κα οκ ξ ργων νόμου, διότι οδικαιωθήσεται ξ ργων νόμου πσα σάρξ.
17 Ε δ ζητοντες δικαιωθναι ν Χριστ ερέθημεν κα ατοὶἁμαρτωλοί, ρα Χριστς μαρτίας διάκονος; Μ γένοιτο.
18 Ε γρ  κατέλυσα τατα πάλιν οκοδομ, παραβάτην μαυτν συνίστημι.
19 γ γρ δι νόμου νόμ πέθανον, να Θε ζήσω.
20 Χριστ συνεσταύρωμαι· ζ δ οκέτι γώ, ζ δ ν μο Χριστός·  δνν ζ ν σαρκί, ν πίστει ζ τ το υο το Θεο το γαπήσαντός με κα παραδόντος αυτν πρ μο.

Μετάφραση

16 λλ’ πειδ γνωρίζομεν τι νθρωπος δν δικαιώνεται π τ ργα το νόμου λλ δι τς πίστεως ες τν ησον Χριστόν, πιστέψαμε κα μες ες τν Χριστν ησον, δι ν δικαιωθομε δι τς πίστεως ες τν Χριστν κα χι π τ ργα το νόμου, διότι π τ ργα το νόμου κανες νθρωπος δν θ δικαιωθ.
17 λλ’ ἐὰν μες πο ζητήσαμε ν δικαιωθομε δι το Χριστο, ερεθήκαμε κα μες μαρτωλοί, ραγε Χριστς ξυπηρετε τν μαρτίαν; Μ γένοιτο!
18 Ἐὰν μως οκοδομ πάλιν, κενα πο γκρέμισα, ποδεικνύω τν αυτόν μου παραβάτην.
19 Διότι γ δι το νόμου πέθανα ς πρς τν νόμον, δι ν ζήσω ς πρς τν Θεόν. χω σταυρωθ μαζ μ τν Χριστόν.
20 Δν ζ πλέον γώ, λλ ζ μέσα μου Χριστός, τν ζων δ τν ποίαν τώρα ζ ες τ σμα, τν ζ μ πίστιν ες τν Υἱὸν το Θεο, ποος μ γάπησε κα παρέδωκε τν αυτόν του πρς χάριν μου.


Ευαγγέλιο κατά Λουκά ΙΒ΄16-21

16 Επε δ παραβολν πρς ατος λέγων· νθρώπου τινς πλουσίου εφόρησεν  χώρα·
17 κα διελογίζετο ν αυτ λέγων· τί ποιήσω, τι οκ χω πο συνάξω τος καρπούς μου;
18 Κα επε· τοτο ποιήσω· καθελ μου τς ποθήκας κα μείζονας οκοδομήσω, κα συνάξω κε πάντα τ γενήματά μου κα τ γαθάμου,
19 κα ρ τ ψυχ μου· ψυχή, χεις πολλ γαθ κείμενα ες τη πολλά· ναπαύου, φάγε, πίε, εφραίνου.
20 Επε δ ατ  Θεός· φρον, ταύτ τ νυκτ τν ψυχήν σουπαιτοσιν π σο·  δ τοίμασας τίνι σται;
21 Οτως  θησαυρίζων αυτ, κα μ ες Θεν πλουτν.

Μετάφραση

16 Τος επε δ τν ξς παραβολήν. «νς νθρώπου πλουσίου τ χωράφια φεραν σοδείαν μεγάλην
17 κα σκέπτετο μέσα του, «Τί ν κάνω, πειδ δν χω πο ν συγκεντρώσω τος καρπούς μου;»
18 κα επε, «Ατ θ κάνω: θ κατεδαφίσω τς ποθκες μου κα θ κτίσω μεγαλύτερες κα θ συγκεντρώσω κε λα τ γεννήματά μου κα τ γαθά μου,
19 κα θ π ες τν ψυχήν μου, Ψυχή, χεις πολλ γαθά, γι πολλ χρόνια· ναπαύσου, φάγε, πίε, εφραίνου».
20 Θες μως το επε, «νόητε, ατν τν νύχτα ζητον π σ τν ψυχήν σου. κενα δ πο τοίμασες, ποις θ τ πάρ;».
21 Ατ παθαίνει κενος πο θησαυρίζει δι τν αυτόν του κα δν φροντίζει ν γίν πλούσιος ς πρς τν Θεόν».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου