Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Ο Άγιος Γεδεών

       
           νέος ὁσιομάρτυρας Γεδεών (30 Δεκεμβρίου) γεννήθηκε τό 1766 στό χωριό Κάπουρνα (σημερινές Γλαφυρές) τοῦ νομοῦ Μαγνησίας. Σέ ἠλικία 12 ἐτῶν καί ἐνῶ ἐργαζόταν στό Βελεστῖνο ξεγελάστηκε ἀπό κάποιους Τούρκους καί ἀρνήθηκε τόν Χριστό, ἀσπασθείς τήν Μουσουλμανική θρησκεία. Συναισθανόμενος ὕστερα ἀπό 2 μῆνες τό παράπτωμά του, δραπετεύει καί διαφεύγει στήν Κρήτη. Ἀπό ἐκεῖ μεταβαίνει στό Ἅγιον Ὄρος, στήν Ἱερά Μονή Καρακάλλου, ὅπου μετά ἀπό ἱκανή δοκιμασία κείρεται μοναχός μετονομασθείς (ἀπό Νικόλαος) Γεδεών. Στό μοναστήρι παρέμεινε 35 ἔτη, διάγοντας αὐστηρή ἀσκητική ζωή. Σιγόκαιγε ὅμως πάντα μέσα του ἡ ἐπιθυμία νά μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό, ὁμολογῶντας δημοσίως τήν Πίστη του ἔμπροσθεν τῶν Ὀθωμανῶν, ἀπέναντι στούς ὁποίους τήν εἶχε πρότερα ἀρνηθεῖ. Καταξιώθηκε νά πραγματοποιήσει τόν πόθο του ὕστερα ἀπό πολλές δοκιμασίες καί ἀφοῦ προηγουμένως ἄκουσε τήν φωνή τοῦ Παντοκράτορος κατερχομένη ἀπό τόν τροῦλλο τοῦ μοναστηριακοῦ Ναοῦ νά τόν προτρέπει εἰς τό μαρτύριο. Ἡ ὁμολογία του ἔλαβε χώρα στόν Τύρναβο Λαρίσσης, ἐνώπιον τοῦ τοπικοῦ ἡγεμόνα Βελῆ Πασσᾶ, ὁ ὁποίος ἀποτυγχάνοντας νά τόν μεταστρέψει ἀπό τήν πίστη του τόν κατεδίκασε τελικῶς σέ θάνατο. Ὁ Ἅγιος Γεδεών μαρτύρησε τήν 30η Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1818, διά τῆς ἐκκοπῆς τῶν χειρῶν καί τῶν ποδῶν του διά πελέκεως, ἀφού λίγο προηγουμένως εἶχε προφητεύσει σέ ἕναν νεοφώτιστο χριστιανό τήν ἐπερχόμενη κατάρρευση τῆς Τουρκικῆς κυριαρχίας. Ἀναγνωρίσθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς Ἅγιος σχεδόν ἀμέσως μετά τὸ διὰ Χριστόν μαρτύριό του καί ἑορτάζεται ἔκτοτε εἰς  τὴν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδοξία. Τίμια λείψανά του φυλάσσονται εὐλαβῶς στήν Μονή.


Ἀπολυτίκια τοῦ ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Γεδεὼν

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Ρείθροις ἔπνιξας τῶν σῶν αἱμάτων καὶ κατήσχυνας τοῦ ἐπαράτου τὴν ἀσέβειαν Βελλῆ καὶ τὸ φρύαγμα, ὑπὲρ Χριστοῦ ἐναθλῶν γενναιότατα, Ὁσιομάρτυς Γεδεὼν παναοίδιμε, πρέσβευε Χριστῷ Τῷ Θεῷ ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων τὴν μνήμην σου.

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὁσίων ἰσότιμος καὶ Ἀθλητῶν κοινωνός, καὶ θεῖον ἀγλάϊσμα τῆς Καρακάλλου Μονῆς ἐδείχθης, μακάριε· σὺ γὰρ στεῤῥῶς Ἀθλήσας, τὸν ἐχθρὸν ἐτροπώσω, ἔνθεν, Ὁσιομάρτυς Γεδεών, ἐδοξάσθης, πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων ἡμῶν τῶν εὐφημούντων σε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου