Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 25/04/2012

Απόστολος, Προς Εβραίους Β΄11 – 18

11 τε γρ γιζων κα ο γιαζμενοι ξ νς πντες· δι' ν αταν οκ παισχνεται δελφος ατος καλεν,
12 λγων· παγγελ τ νομ σου τος δελφος μου, ν μσ κκλησας μνσω σε·
13 κα πλιν· γ σομαι πεποιθς π' ατ· κα πλιν· δο γ κα τ παιδα μοι δωκεν Θες.
14 πε ον τ παιδα κεκοιννηκε σαρκς κα αματος, κα ατς παραπλησως μετσχε τν ατν, να δι το θαντου καταργσ τν τ κρτος χοντα το θαντου, τοτ' στι τν διβολον,
15 κα παλλξ τοτους, σοι φβ θαντου δι παντς το ζν νοχοι σαν δουλεας.
16 Ο γρ δπου γγλων πιλαμβνεται, λλ σπρματος βραμ πιλαμβνεται.
17 θεν φειλε κατ πντα τος δελφος μοιωθναι, να λεμων γνηται κα πιστς ρχιερες τ πρς τν Θεν, ες τ λσκεσθαι τς μαρτας το λαο.
18
ν γρ ππονθεν ατς πειρασθες, δναται τος πειραζομνοις βοηθσαι.

Μετάφραση

11 Διότι καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἁγιάζει καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἁγιάζονται, ἔχουν ὅλοι τὴν ἴδιαν καταγωγήν. Διὰ τὸν λόγον αὐτόν, δὲν ἐντρέπεται νὰ τοὺς ὀνομάζῃ ἀδελφούς,
12 ὅταν λέγῃ, Θὰ ἀναγγείλω τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς ἀδελφούς μου, εἰς τὸ μέσον συνάξεως θὰ σὲ ὑμνήσω,
13 καὶ πάλιν, Ἐγὼ θὰ ἔχω τὴν πεποίθησίν μου εἰς αὐτόν, καὶ πάλιν, Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδιὰ τὰ ὁποῖα μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός.
14 Ἐπειδὴ λοιπὸν τὰ παιδιὰ ἔχουν αἷμα καὶ σάρκα, διὰ τοῦτο καὶ αὐτός, κατὰ παρόμοιον τρόπον, ἔγινε μέτοχος τῶν ἰδίων, διὰ νὰ καταργήσῃ διὰ τοῦ θανάτου ἐκεῖνον ποὺ ἔχει τὴν δύναμιν τοῦ θανάτου, δηλαδὴ τὸν διάβολον,
15 καὶ νὰ ἐλευθερώσῃ ἐκείνους πού, ἀπὸ τὸν φόβον τοῦ θανάτου, ἦσαν ὑποδουλωμένοι καθ' ὅλην τὴν ζωήν των.
16 Διότι βέβαια, δὲν ἔρχεται νὰ βοηθήσῃ ἀγγέλους, ἀλλὰ ἔρχεται νὰ βοηθήσῃ ἀπογόνους τοῦ Ἀβραάμ.
17 Διὰ τοῦτο ἔπρεπε νὰ γίνῃ καθ' ὅλα ὅμοιος μὲ τοὺς ἀδελφούς του,  διὰ νὰ εἶναι εὐσπλαγχνος καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ μπορῇ νὰ ἐξιλεώνῃ τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ.
18 Διότι ἐπειδὴ ὑπέφερε ὁ ἴδιος μὲ ὅσα ἐδοκιμάσθηκε, εἶναι ἱκανὸς νὰ βοηθήσῃ ἐκείνους ποὺ δοκιμάζονται

Ευαγγέλιο Κατά Λουκά Α ΄24 – 38

24 Μετ δ τατας τς μρας συνλαβεν λισβετ γυν ατο, κα περικρυβεν αυτν μνας πντε,
25 λγουσα τι οτω μοι πεποηκεν Κριος ν μραις ας πεδεν φελεν τ νειδς μου ν νθρποις.
26 ᾿Εν δ τ μην τ κτ πεστλη γγελος Γαβριλ π το Θεο ες πλιν τς Γαλιλαας, νομα Ναζαρτ,
27 πρς παρθνον μεμνηστευμνην νδρ, νομα ωσφ, ξ οκου Δαυίδ, κα τ νομα τς παρθνου Μαριμ.
28 Κα εσελθν γγελος πρς ατν επε· χαρε, κεχαριτωμνη· Κριος μετ σο· ελογημνη σ ν γυναιξν.
29
δ δοσα διεταρχθη π τ λγ ατο, κα διελογζετο ποταπς εη σπασμς οτος.
30 Κα επεν γγελος ατ· μ φοβο, Μαριμ· ερες γρ χριν παρ τ Θε.
31 Κα δο συλλψ ν γαστρ κα τξ υἱόν, κα καλσεις τ νομα ατο ησον.
32 Οτος σται μγας κα υἱὸς ψστου κληθσεται, κα δσει ατ Κριος Θες τν θρνον Δαυδ το πατρς ατο,
33 κα βασιλεσει π τν οκον ακβ ες τος αἰῶνας, κα τς βασιλεας ατο οκ σται τλος.
34 Επε δ Μαριμ πρς τν γγελον· πς σται μοι τοτο, πε νδρα ο γινσκω;
35 Κα ποκριθες γγελος επεν ατ· Πνεμα γιον πελεσεται π σ κα δναμις ψστου πισκισει σοι· δι κα τ γεννμενον γιον κληθσεται υἱὸς Θεο.
36 Κα δο λισβετ συγγενς σου κα ατ συνειληφυα υἱὸν ν γρει ατς, κα οτος μν κτος στν ατ τ καλουμν στερ·
37 τι οκ δυνατσει παρ τ Θε πν ρμα.
38 Επε δ Μαριμ· δο δολη Κυρου· γνοιτ μοι κατ τ ρμ σου. Κα πλθεν π᾿ ατς γγελος.

Μετάφραση 

24 Ὕστερα ἀπὸ τὰς ἡμέρας αὐτὰς ἡ Ἐλισάβετ, ἡ γυναῖκά του, ἔμεινε ἔγκυος καὶ ἔκρυβε τὸν ἑαυτόν της ἐπὶ πέντε μῆνας καὶ ἔλεγε,
25 «Αὐτὸ μοῦ ἔκανε ὁ Κύριος κατὰ τὰς ἡμέρας, ποὺ ἐνδιαφέρθηκε νὰ μοῦ ἀφαιρέσῃ τὴν ἐντροπὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων».
26 Κατὰ δὲ τὸν ἕκτον μῆνα ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ποὺ ὠνομάζετο Ναζαρέτ, πρὸς παρθένον,
27 ἡ ὁποία ἦτο μνηστευμένη μὲ ἄνδρα ὀνομαζόμενον Ἰωσὴφ ἀπὸ τὸν οἶκον τοῦ Δαυΐδ καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου ἦτο Μαριάμ.
28 Καὶ ὅταν παρουσιάσθηκε εἰς αὐτὴν ὁ ἄγγελος τῆς εἶπε, «Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου, εὐλογημένη εἶσαι σὺ μεταξὺ τῶν γυναικῶν».
29 Αὐτὴ δὲ μόλις τὸν εἶδε, ἐταράχθηκε μὲ τὰ λόγια αὐτὰ καὶ ἐσκέπτετο τί σημαίνει ὁ χαιρετισμὸς αὐτός.
30 Καὶ ὁ ἄγγελος τῆς εἶπε, «Μὴ φοβᾶσαι, Μαριάμ, διότι εὑρῆκες χάριν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ.
31 Θὰ μείνῃς ἔγκυος καὶ θὰ γεννήσῃς υἱὸν καὶ θὰ τὸν ὀνομάσῃς Ἰησοῦν.
32 Αὐτὸς θὰ εἶναι μέγας καὶ θὰ ὀνομασθῇ Υἱὸς τοῦ Ὑψίστου καὶ θὰ τοῦ δώσῃ ὁ Θεὸς τὸν θρόνον τοῦ Δαυΐδ τοῦ πατέρα του,
33 καὶ θὰ βασιλεύσῃ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Ἰακὼβ αἰωνίως καὶ ἡ βασιλεία του δὲν θὰ ἔχῃ τέλος».
34 Εἶπε δὲ ἡ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, «Πῶς θὰ γίνῃ αὐτὸ, ἀφοῦ δὲν ἔχω ἄνδρα;».
35 Ὁ ἄγγελος ἀπεκρίθη, «Πνεῦμα Ἅγιον θὰ ἔλθῃ σ’ ἐσὲ καὶ ἡ δύναμις τοῦ Ὑψίστου θὰ σὲ σκιάσῃ· διὰ τοῦτο καὶ τὸ ἅγιον ποὺ θὰ γεννηθῇ θὰ ὀνομασθῇ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.
36 Καὶ ἡ Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου, συνέλαβε καὶ αὐτὴ υἱὸν εἰς τὰ γεράματά της καὶ αὐτὴ ποὺ θεωρεῖται στεῖρα, εἶναι τώρα εἰς τὸν ἕκτον μῆνα της,
37 διότι κανένα πρᾶγμα δὲν εἶναι ἀδύνατον εἰς τὸν Θεόν».
38 Εἶπε τότε ἡ Μαριάμ, «Ἰδοῦ ἡ δούλη τοῦ Κυρίου· ἂς μοῦ γίνῃ ὅπως εἶπες». Καὶ ἔφυγε ἀπ’ αὐτὴν ὁ ἄγγελος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου