Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο της Κυριακής Ε' Νηστειών - Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας


Απόστολος, προς Εβραίους Θ΄11 – 14

11 Χριστς δ παραγενμενος ρχιερες τν μελλντων γαθν δι τς μεζονος κα τελειοτρας σκηνς, ο χειροποιτου, τοτ' στιν ο τατης τς κτσεως,
12 οδ δι' αματος τργων κα μσχων, δι δ το δου αματος εσλθεν φπαξ ες τ για, αωναν λτρωσιν ερμενος.
13 Ε γρ τ αμα ταρων κα τργων κα σποδς δαμλεως ραντζουσα τος κεκοινωμνους γιζει πρς τν τς σαρκς καθαρτητα,
14 πσ μλλον τ αμα το Χριστο, ς δι Πνεματος αωνου αυτν προσνεγκεν μωμον τ Θε, καθαριε τν συνεδησιν μν π νεκρν ργων ες τ λατρεειν Θε ζντι;

 Μετάφραση
11 Ἀλλ’ ὅταν ἦλθε ὁ Χριστὸς ὠς ἀρχιερεύς, τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν, ἐμπῆκε διὰ τῆς μεγαλυτέρας καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, ἡ ὁποία δὲν εἶναι χειροποίητη, δὲν εἶναι δηλαδὴ ἀπὸ τὸν κόσμον τοῦτον·
12 ἐμπῆκε μιὰ γιὰ πάντα εἰς τὰ Ἅγια τῶν ἁγίων ὄχι μὲ αἷμα τράγων καὶ μόσχων ἀλλὰ μὲ τὸ δικό του αἷμα καὶ ἐξησφάλισε αἰωνίαν λύτρωσιν.
13 Διότι ἐὰν τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ τὸ ράντισμα μὲ στάχτην ἀπὸ δαμάλι, ἁγιάζῃ τοὺς μολυσμένους, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐξωτερικὴν καθαρότητα,
14 πόσον περισσότερον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος, διὰ τοῦ αἰωνίου Πνεύματος, προσέφερε τὸν ἑαυτόν του ἄμωμον θυσίαν εἰς τὸν Θεόν, νὰ καθασίσῃ τὴν συνείδησίν σας ἀπὸ νεκρὰ ἔργα, ὥστε νὰ λατρεύωμεν τὸν ζωντανὸν Θεόν.


Ευαγγέλιο Κατά Μάρκον Ι΄32 - 45

32 σαν δ ν τ δ ναβανοντες ες εροσλυμα· κα ν προγων ατος ησος, κα θαμβοντο, κα κολουθοντες φοβοντο. Κα παραλαβν πλιν τος δδεκα ρξατο ατος λγειν τ μλλοντα ατ συμβανειν,
33 τι δο ναβανομεν ες εροσλυμα κα υἱὸς το νθρπου παραδοθσεται τος ρχιερεσι κα γραμματεσι, κα κατακρινοσιν ατν θαντ κα παραδσουσιν ατν τος θνεσι,
34 κα μπαξουσιν ατ κα μαστιγσουσιν ατν κα μπτσουσιν ατ κα ποκτενοσιν ατν, κα τ τρτ μρ ναστσεται.
35 Κα προσπορεονται ατ Ἰάκωβος κα ωννης υο Ζεβεδαου λγοντες· διδσκαλε, θλομεν να ἐὰν ατσωμεν ποισς μν.
36 δ επεν ατος· τ θλετε ποισα με μν;
37 Ο δ επον ατ· δς μν να ες κ δεξιν σου κα ες ξ εωνμων σου καθσωμεν ν τ δξ σου.
38 δ ησος επεν ατος· οκ οδατε τ ατεσθε. Δνασθε πιεν τ ποτριον γ πνω, κα τ βπτισμα γ βαπτζομαι βαπτισθναι;
39 Ο δ επον ατ· δυνμεθα. δ ησος επεν ατος· τ μν ποτριον γ πνω πεσθε, κα τ βπτισμα γ βαπτζομαι βαπτισθσεσθε·
40 Τ δ καθσαι κ δεξιν μου κα ξ εωνμων οκ στιν μν δοναι, λλ᾿ ος τομασται.
41 Κα κοσαντες ο δκα ρξαντο γανακτεν περ ακβου κα ωννου.
42 δ ησος προσκαλεσμενος ατος λγει ατος· οδατε τι ο δοκοντες ρχειν τν θνν κατακυριεουσιν ατν κα ο μεγλοι ατν κατεξουσιζουσιν ατν·
43 οχ οτω δ σται ν μν, λλ᾿ ς ἐὰν θλ γενσθαι μγας ν μν, σται μν δικονος,
44 κα ς ἐὰν θλ μν γενσθαι πρτος, σται πντων δολος·
45 κα γρ υἱὸς το νθρπου οκ λθε διακονηθναι, λλ διακονσαι, κα δοναι τν ψυχν ατο λτρον ντ πολλν.


Μετάφραση 

32 Ἀνέβαιναν τὸν δρόμον πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ Ἰησοῦς ἐβάδιζε πρὶν ἀπ’ αὐτοὺς καὶ ἦσαν κατάπληκτοι, ἐκεῖνοι δὲ ποὺ ἀκολουθοῦσαν ἐφοβοῦντο. Καὶ ἐπῆρε πάλιν κατὰ μέρος τοὺς δώδεκα καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς λέγῃ τὰ μέλλοντα νὰ τοῦ συμβοῦν, ὅτι,
33 «Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου θὰ παραδοθῇ εἰς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς γραμματεῖς καὶ θὰ τὸν καταδικάσουν εἰς θάνατον καὶ θὰ τὸν παραδώσουν εἰς τοὺς ἐθνικούς.
34 Θὰ τὸν ἐμπαίξουν καὶ θὰ τὸν μαστιγώσουν, θὰ τὸν φτύσουν καὶ θὰ τὸν θανατώσουν καὶ τὴν Τρίτη ἡμέραν θὰ ἀναστηθῇ».
35 Καὶ τὸν πλησιάζουν ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Ἰωάννης, οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ τοῦ λέγουν, «Διδάσκαλε, θέλομεν ἐκεῖνο, ποὺ θὰ σοῦ ζητήσωμεν, νὰ μᾶς τὸ κάνῃς».
36 Αὐτὸς δὲ τοὺς εἶπε, «Τί θέλετε νὰ σᾶς κάνω;».
37 Ἐκεῖνοι τοῦ εἶπαν, «Δός μας νὰ καθήσωμεν ὁ ἕνας εἰς τὰ δεξιά σου καὶ ὁ ἄλλος εἰς τὰ ἀριστερά σου ὅταν ἔλθῃ ἡ ἡμέρα τῆς δόξης σου».
38 Ὁ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε, «Δὲν ξέρετε τί ζητᾶτε. Μπορεῖτε νὰ πιῆτε τὸ ποτῆρι, ποὺ ἐγὼ πίνω καὶ νὰ βαπτισθῆτε τὸ βάπτισμα, ποὺ ἐγὼ βαπτίζομαι;».
39 Ἐκεῖνοι εἶπαν, «Μποροῦμε». Ὁ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε, «Τὸ ποτῆρι, ποὺ ἐγὼ θὰ πιῶ, θὰ τὸ πιῆτε καὶ θὰ βαπτισθῆτε τὸ βάπτισμα, τὸ ὁποῖον ἐγὼ βαπτίζομαι.
40 Τὸ νὰ σᾶς βάλω ὅμως νὰ καθήσετε εἰς τὰ δεξιά μου ἢ εἰς τὰ ἀριστερά, δὲν εἶναι δικαίωμά μου νὰ τὸ δώσω ἀλλ’ εἶναι δι’ ἐκείνους, διὰ τοὺς ὁποίους ἔχει ἐτοιμασθῆ».
41 Καὶ ὅταν οἱ δέκα τὸ ἄκουσαν, ἄρχισαν νὰ ἀγανακτοῦν ἐναντίον τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ Ἰωάννου.
42 Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοὺς ἐκάλεσε καὶ τοὺς λέγει, «Ξέρετε ὄτι ἐκεῖνοι ποὺ θεωροῦνται ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν, τὰ καταδυναστεύουν, καὶ οἱ μεγάλοι ἄνδρες τους τὰ καταπιέζουν.
43 Μεταξύ σας ὅμως δὲν θὰ συμβαίνῃ τὸ ἴδιο. Ἀλλ’ ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ γίνῃ μεγάλος μεταξύ σας, θὰ εἶναι ὑπηρέτης σας,
44 καὶ ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ εἶναι μεταξύ σας πρῶτος, θὰ εἶναι δοῦλος ὅλων.
45 Διότι καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἦλθε νὰ ὑπηρετηθῇ ἀλλὰ νὰ ὑπηρετήσῃ καὶ νὰ δώσῃ τὴν ζωήν του λύτρον διὰ πολλούς».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου