Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο της Κυριακής των Βαΐων 08/04/2012


Απόστολος, προς Φιλιππησίους Δ’ 4-9

4 Χαρετε ν Κυρίῳ πντοτε· πλιν ρ, χαρετε.
5 Τ πιεικς μν γνωσθτω πσιν νθρποις. Κριος γγς.
6 Μηδν μεριμντε, λλ' ν παντ τ προσευχ κα τ δεσει μετ εχαριστας τ ατματα μν γνωριζσθω πρς τν Θεν.
7 Κα ερνη το Θεο περχουσα πντα νον φρουρσει τς καρδας μν κα τ νοματα μν ν Χριστ ησο.
8 Τ λοιπν, δελφο, σα στν ληθ, σα σεμν, σα δκαια, σα γν, σα προσφιλ, σα εφημα, ε τις ρετ κα ε τις παινος, τατα λογζεσθε·
9 κα μθετε κα παρελβετε κα κοσατε κα εδετε ν μο, τατα πρσσετε· κα Θες τς ερνης σται μεθ' μν.

Μετάφραση 

4 Χαίρετε ἐν Κυρίῳ, πάντοτε! Ἐπαναλαμβάνω, χαίρετε!
5 Ἡ ἐπιείκειά σας ἂς γίνῃ γνωστὴ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος εἶναι πλησίον.
6 Μὴ μεριμνᾶτε γιὰ τίποτε, ἀλλὰ γιὰ κάθε τι ἂς γίνωνται γνωστὰ τὰ αἰτήματά σας εἰς τὸν Θεὸν διὰ προσευχῆς καὶ δεήσεως μὲ εὐχαριστίαν.
7 Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ξεπερνᾶ κάθε σκέψιν, θὰ φρουρήσῃ τὶς καρδιές σας καὶ τὶς σκέψεις σας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
8 Τέλος, ἀδελφοί, ὅσα εἶναι ἀληθινά, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἀγνά, ὅσα ἀγαπητά, ὅσα ἔχουν καλὴν φήμην, οἱαδήποτε ἀρετὴ ἢ οἱοσδήποτε ἔπαινος, αὐτὰ νὰ σκέπτεσθε.
9 Αὐτὰ ποὺ ἐμάθατε καὶ παραλάβατε καὶ ἀκούσατε καὶ εἴδατε σ’ ἐμέ, αὐτὰ νὰ κάνετε καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης θὰ εἶναι μαζί σας.


Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη ΙΒ΄ 1 -18

1 Ὁ ον ησος πρ ξ μερν το πσχα λθεν ες Βηθαναν, που ν Λζαρος τεθνηκς, ν γειρεν κ νεκρν.
2 ποησαν ον ατ δεπνον κε, κα Μρθα διηκνει· δ Λζαρος ες ν τν νακειμνων σν ατ.
3 ον Μαρα, λαβοσα λτραν μρου νρδου πιστικς πολυτμου, λειψε τος πδας το ησο κα ξμαξε τας θριξν ατς τος πδας ατο· δ οκα πληρθη κ τς σμς το μρου.
4 Λγει ον ες κ τν μαθητν ατο, οδας Σμωνος σκαριτης, μλλων ατν παραδιδναι·
5 διατ τοτο τ μρον οκ πρθη τριακοσων δηναρων κα δθη πτωχος;
6 Επε δ τοτο οχ τι περ τν πτωχν μελεν ατ, λλ' τι κλπτης ν, κα τ γλωσσκομον εχε κα τ βαλλμενα βσταζεν.
7 Επεν ον ησος· φες ατν, ες τν μραν το νταφιασμο μου τετρηκεν ατ.
8 Τος πτωχος γρ πντοτε χετε μεθ' αυτν, μ δ ο πντοτε χετε.
9 γνω ον χλος πολς κ τν ουδαων τι κε στι, κα λθον ο δι τν ησον μνον, λλ' να κα τν Λζαρον δωσιν ν γειρεν κ νεκρν.
10 βουλεσαντο δ ο ρχιερες να κα τν Λζαρον ποκτενωσιν,
11 τι πολλο δι' ατν πγον τν ουδαων κα πστευον ες τν ησον. 
12 Τ παριον χλος πολς λθν ες τν ορτν, κοσαντες τι ρχεται ᾿Ιησος ες Ιεροσλυμα,
13 λαβον τ βαα τν φοινκων κα ξλθον ες πντησιν ατ, κα κραζον· σανν, ελογημνος ρχμενος ν νματι Κυρου, βασιλες το σραλ.
14 Ερν δ ησος νριον κθισεν π' ατ, καθς στι γεγραμμνον·
15 μ φοβο, θγατερ Σιν· δο βασιλες σου ρχεται καθμενος π πλον νου.
16 Τατα δ οκ γνωσαν ο μαθητα ατο τ πρτον, λλ' τε δοξσθη ησος, ττε μνσθησαν τι τατα ν π' ατ γεγραμμνα, κα τατα ποησαν ατ.
17 μαρτρει ον χλος ν μετ' ατο τε τν Λζαρον φνησεν κ το μνημεου κα γειρεν ατν κ νεκρν.
18 Δι τοτο κα πντησεν ατ χλος, τι κουσαν τοτο ατν πεποιηκναι τ σημεον.

Μετάφραση 

1 Ἕξη ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὸ Πάσχα ἦλθε ὁ Ίησοῦς εἰς τὴν Βηθανίαν, ὅπου ἦτο ὁ Λάζαρος, ὁ ὁποῖος εἶχε πεθάνει καὶ τὸν ὁποῖον ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν.
2 Ἐκεῖ τοῦ ἔκαναν δεῖπνον καὶ ἡ Μάρθα ὑπηρετοῦσε, ὁ δὲ Λάζαρος ἦτο μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ἦσαν μαζί του στὸ τραπέζι.
3 Ἡ Μαρία τότε ἐπῆρε μίαν λίτραν γνησίου πολυτίμου μύρου νάρδου, ἄλειψε τὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὰ εσφόγγισε μὲ τὰ μαλλιά της, καὶ τὸ σπίτι ἐγέμισε ἀπὸ τὴν μυρωδιὰ τοῦ μύρου.
4 Λέγει τότε ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητάς του, ὁ Ἰούδας, ὁ υἱὸς τοῦ Σίμωνος ὁ Ἰσκαριώτης, ἐκεῖνος ποὺ θὰ τὸν παρέδιδε,
5 «Γιατὶ δὲν ἐπουλήθηκε αὐτὸ τὸ μύρον γιὰ τριακόσια δηνάρια καὶ δὲν ἐδόθηκε εἰς τοὺς πτωχούς;»
6 Αὐτὸ τὸ εἶπε ὄχι ἀπὸ ἐνδιαφέρον διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλὰ διότι ἦτο κλέπτης καὶ εἶχε τὸ ταμεῖον καὶ ἀφαιροῦσε ἐκεῖνα ποὺ ἔβαζαν μέσα.
7 Τότε εἶπε ὁ Ἰησοῦς, «Ἄφησέ την· διὰ τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τὸ ἐφύλαξε·
8 διότι τοὺς πτωχοὺς τοὺς ἔχετε πάντοτε μαζί σας, ἐνῷ ἐμὲ δὲν μὲ ἔχετε πάντοτε.
9 Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους ἔμαθαν ὅτι εἶναι ἐκεῖ, καὶ ἦλθαν ὄχι μόνον διὰ τὸν Ἰησοῦν, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ ἰδοῦν τὸν Λάζαρον, τὸν ὁποῖον ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν.
10 Οἱ ἀρχιερεῖς τότε ἀπεφάσισαν νὰ θανατώσουν καὶ τὸν Λάζαρον,
11 διότι ἐξ αἰτίας του πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους ἔφευγαν καὶ ἐπίστευαν στὸν Ἰησοῦν. 
12 Τὴν ἑπομένην ἡμέραν πολὺς κόσμος ποὺ εἶχε ἔλθει εἰς τὴν ἑορτήν, ὅταν ἄκουσαν ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα,
13 ἐπῆραν κλάδους ἀπὸ φοίνικας καὶ ἐβγῆκαν πρὸς προϋπάντησίν του καὶ ἔκραζαν, «Ὡσαννά, εὐλογημένος νὰ εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔρχεται εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ».
14 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εὑρῆκε ἕνα μικρὸν ὄνον, καὶ ἐκάθησε ἐπάνω του, καθὼς εἶναι γραμμένον,
15 Μὴ φοβᾶσαι, θυγατέρα Σιών, νά, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθισμένος εἰς ἕνα πουλάρι ὄνου.
16 Τὰ λόγια αὐτὰ δὲν τὰ κατάλαβαν τότε οἱ μαθηταί του, ἀλλ’ ὅταν ἐδοξάσθηκε ὁ Ἰησοῦς, τότε θυμήθηκαν ὅτι αὐτὰ ἦσαν γραμμένα γι’ αὐτόν καὶ ὅτι τοῦ τὰ ἔκαναν.
17 Ὁ δὲ κόσμος ποὺ ἦταν μαζί του ἔδινε μαρτυρίαν ὅτι ἐφώναξε τὸν Λάζαρον ἀπὸ τὸ μνῆμα καὶ τὸν ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν.
18 Διὰ τοῦτο καὶ τὸν ὑποδέχθηκε ὁ κόσμος διότι ἄκουσαν ὅτι ἔκανε αὐτὸ τὸ θαῦμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου