Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο της Κυριακής των Μυροφόρων

Απόστολος της Κυριακής των Μυροφόρων, Πράξεις των Αποστόλων στ ΄ στίχοι 1-7
1 Ἐν δ τας μέραις ταύταις πληθυνόντων τν μαθητν γένετο γογγυσμς τν λληνιστν πρς τος βραίους, τι παρεθεωροντο ν τ διακονίᾳ τ καθημεριν α χραι ατν.
2 Προσκαλεσάμενοι δ ο δώδεκα τ πλθος τν μαθητν επον· οκ ρεστόν στιν μς καταλείψαντας τν λόγον το Θεο διακονεν τραπέζαις.
πισκέψασθε ον, δελφοίνδρας ξ μν μαρτυρουμένους πτά, πλήρεις Πνεύματος γίου κα σοφίας, ος καταστήσομεν π τς χρείας ταύτης·
μες δ τ προσευχ κα τ διακονίᾳ το λόγου προσκαρτερήσομεν.
5 Κα ρεσεν  λόγος νώπιον παντς το πλήθους· κα ξελέξαντο Στέφανον, νδρα πλήρη πίστεως κα Πνεύματος γίου, κα Φίλιππον κα Πρόχορον κα Νικάνορα κα Τίμωνα κα Παρμενν κα Νικόλαον προσήλυτον ντιοχέα,
6 ος στησαν νώπιον τν ποστόλων, κα προσευξάμενοι πέθηκαν ατος τς χερας.
7 Κα  λόγος το Θεο ηξανε, κα πληθύνετο  ριθμς τν μαθητν ν ερουσαλμ σφόδρα, πολύς τε χλος τν ουδαίων πήκουον τ πίστει.

Μετάφραση

1 Κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτάς, ὅταν οἱ μαθηταὶ ἐπληθύνοντο, ἄρχισαν παράπονα τῶν Ἑλληνιστῶν κατὰ τῶν Ἑβραίων, διότι παρημελοῦντο αἱ χῆραι των κατὰ τὴν καθημερινὴν διανομήν.
2 Τότε οἱ δώδεκα προσκάλεσαν ὅλον τὸ σῶμα τῶν μαθητῶν καὶ εἶπαν, «Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ ἀφήσωμεν ἐμεῖς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ὑπηρετοῦμε σὲ τραπέζια.
3 Ἀναζητήσατε λοιπόν, ἀδελφοί, ἑπτὰ ἄνδρας μεταξύ σας ποὺ νὰ χαίρουν καλῆς φήμης, πλήρεις ἀπὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ σοφίαν, τοὺς ὁποίους θὰ τοποθετήσωμεν εἰς τὸ ἔργο αὐτό,
4 ἐμεῖς δὲ θὰ ἀφοσιωθοῦμε εἰς τὴν προσευχὴν καὶ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ λόγου».
5 Αὐτὰ ποὺ εἶπαν, ἄρεσαν σ’ ὅλους καὶ ἐδιάλεξαν τὸν Στέφανον, ἄνδρα γεμᾶτον πίστιν καὶ Πνεῦμα Ἅγιον, καὶ τὸν Φίλιππον, τὸν Πρόχορον, τὸν Νικάνορα, τὸν Τίμωνα, τὸν Παρμενᾶν καὶ τὸν Νικόλαον, ὁ ὁποῖος ἦτο προσήλυτος ἀπὸ τὴν Ἀντιόχειαν.
6 Αὐτοὺς ἔφεραν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων οἱ ὁποῖοι προσευχήθηκαν καὶ ἔθεσαν ἐπάνω τους τὰ χέρια.
7 Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διεδίδετο, ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ ηὔξανε πάρα πολὺ καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς ὑπήκουαν εἰς τὴν πίστιν.

Ευαγγέλιο της Κυριακής των Μυροφόρων, κατά Μάρκου ιε ΄ 43- ιστ ΄ 8

43 λθν ωσφ  π ριμαθαίας, εσχήμων βουλευτής, ς κα ατς ν προσδεχόμενος τν βασιλείαν το Θεο, τολμήσας εσλθε πρς Πιλτον κα τήσατο τ σμα το ησο.
44  δ Πιλτος θαύμασεν ε δη τέθνηκε, κα προσκαλεσάμενος τν κεντυρίωνα πηρώτησεν ατν ε πάλαι πέθανε·
45 κα γνος π το κεντυρίωνος δωρήσατο τ σμα τ ωσήφ.
46 Κα γοράσας σινδόνα κα καθελν ατν νείλησε τ σινδόνι κα κατέθηκεν ατν ν μνημείῳ ν λελατομημένον κ πέτρας, κα προσεκύλισε λίθον π τν θύραν το μνημείου.
47 
 δ Μαρία  Μαγδαλην κα Μαρία ωσ θεώρουν πο τίθεται.
1 Καὶ διαγενομένου το σαββάτου Μαρία  Μαγδαλην κα Μαρία  το ακώβου κα Σαλώμη γόρασαν ρώματα να λθοσαι λείψωσιν ατόν.
2 Κα λίαν πρω τς μις σαββάτων ρχονται π τ μνημεον, νατείλαντος το λίου.
3 Κα λεγον πρς αυτάς· τίς ποκυλίσει μν τν λίθον κ τς θύρας το μνημείου;
4 Κα ναβλέψασαι θεωροσιν τι ποκεκύλισται  λίθος· ν γρ μέγας σφόδρα.
5 Κα εσελθοσαι ες τ μνημεον εδον νεανίσκον καθήμενον ν τος δεξιος, περιβεβλημένον στολν λευκήν, κα ξεθαμβήθησαν.
 δ λέγει ατας· μ κθαμβεσθε· ησον ζητετε τν Ναζαρηνν τν σταυρωμένον· γέρθη, οκ στιν δε· δε  τόπος που θηκαν ατόν.
λλ᾿ πάγετε επατε τος μαθητας ατο κα τ Πέτρ τι προάγει μς ες τν Γαλιλαίαν· κε ατν ψεσθε, καθς επεν μν.
8 Κα ξελθοσαι φυγον π το μνημείου· εχε δ ατς τρόμος κα κστασις, κα οδεν οδν επον· φοβοντο γάρ.

Μετάφραση

43 ἦλθε ὁ Ἰωσήφ, ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, ὁ ὁποῖος ἦτο σημαίνων βουλευτὴς ποὺ ἐπερίμενε καὶ αὐτὸν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς ἐτόλμησε καὶ ἦλθε εἰς τὸν Πιλᾶτον καὶ ἐζήτησε τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
44 Ὁ Πιλᾶτος ἐξεπλάγη ὄταν ἄκουσε ὅτι εἶχε ἤδη πεθάνει. Καὶ ἐκάλεσε τὸν ἑκατόνταρχον καὶ τὸν ἐρώτησε ἐὰν εἶχε πεθάνει πρὸ πολλοῦ.
45 Καὶ ὅταν ἐπληροφορήθηκε ἀπὸ τὸν ἑκατόνταρχον, ἐδώρησε τὸ σῶμα εἰς τὸν Ἰωσήφ.
46 Αὐτὸς δὲ ἀγόρασε σινδόνι καὶ τὸν κατέβασε, τὸν ἐτύλιξε μὲ τὸ σινδόνι καὶ τὸν ἔθεσε εἰς μνῆμα, ποὺ ἦτο λαξευμένον εἰς βράχον καὶ ἐκύλισε ἕνα λίθον εἰς τὴν πόρτα τοῦ μνήματος,
47 Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ Μαρία τοῦ Ἰωσῆ παρατηροῦσαν ποῦ τὸν βάζουν.
1 Ὅταν ἐπέρασε τὸ Σάββατον, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ ἡ Σαλώμη ἀγόρασαν ἀρώματα διὰ νὰ ἔλθουν νὰ τὸν ἀλείψουν.
2 Καὶ πολὺ πρωΐ, τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος, ἔρχονται εἰς τὸ μνῆμα, ἀφοῦ εἶχε ἀνατείλει ὁ ἥλιος,
3 καὶ ἔλεγαν μεταξύ τους, «Ποιὸς θὰ μᾶς κυλίσῃ τὸν λίθον ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ μνημείου;».
4 Καὶ ὅταν ἐσήκωσαν τὰ μάτια τους, βλέπουν ὅτι ὁ λίθος εἶχε κυλισθῆ. Ἦτο δὲ πάρα πολὺ μεγάλος.
5 Καὶ ὅταν ἐμπῆκαν εἰς τὸ μνῆμα, εἶδαν ἕνα νέον μὲ λευκὴν στολὴν νὰ κάθεται εἰς τὰ δεξιὰ καὶ κατελήφθησαν ἀπὸ φόβο.
6 Αὐτὸς δὲ λέγει εἰς αὐτάς, «Μὴ τρομάζετε. Τὸν Ἰησοῦν ζητᾶτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν σταυρωμένον; Ἀναστήθηκε, δὲν εἶναι ἐδῶ. Νά ὁ τόπος ὅπου τὸν ἔβαλαν.
7 Ἀλλὰ πηγαίνετε καὶ πέστε εἰς τοὺς μαθητάς του καὶ εἰς τὸν Πέτρον, «Πηγαίνει πρὶν ἀπὸ σᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ θὰ τὸν ἰδῆτε, καθὼς σᾶς εἶπε».
8 Καὶ ἐβγῆκαν καὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὸ μνημεῖον διότι τὰς κατεῖχε τρόμος καὶ ἔκπληξις. Καὶ σὲ κανέναν δὲν εἶπαν τίποτε, διότι ἐφοβοῦντο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου