Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Απόστολος και Ευαγγέλιο Κυριακή της Αναστάσεως
Απόστολος της Ανάστασης , Πράξεις των Αποστόλων Α΄ 1-8

1 Τὸν μν πρτον λόγον ποιησάμην περ πάντων,  Θεόφιλε, ν ρξατο  ησος ποιεν τε κα διδάσκειν
χρι ς μέρας ντειλάμενος τος ποστόλοις δι Πνεύματος γίου ος ξελέξατο νελήφθη·
3 ος κα παρέστησεν αυτν ζντα μετ τ παθεν ατν ν πολλος τεκμηρίοις, δι᾿ μερν τεσσαράκοντα πτανόμενος ατος κα λέγων τ περ τς βασιλείας το Θεο.
4 Κα συναλιζόμενος παρήγγειλεν ατος π εροσολύμων μ χωρίζεσθαι, λλ περιμένειν τν παγγελίαν το πατρς ν κούσατέ μου·
τι ωάννης μν βάπτισεν δατι, μες δ βαπτισθήσεσθε ν Πνεύματι γίῳ ο μετ πολλς ταύτας μέρας. 
6 Ο μν ον συνελθόντες πηρώτων ατν λέγοντες· Κύριε, ε ν τ χρόν τούτ ποκαθιστάνεις τν βασιλείαν τ σραήλ;
7 Επε δ πρς ατούς· οχ μν στι γνναι χρόνους  καιρος ος  πατρ θετο ν τ δίᾳ ξουσίᾳ,
λλ λήψεσθε δύναμιν πελθόντος το γίου Πνεύματος φ᾿ μς, κα σεσθέ μοι μάρτυρες ν τε ερουσαλμ κα ν πάσ τ ουδαίᾳ κα Σαμαρείᾳ κα ως σχάτου τς γς.

Μετάφραση


1 Εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον, ὦ Θεόφιλε, ἐμίλησα δι’ ὅλα, ὅσα ὁ Ἰησοῦς ἄρχισε νὰ κάνῃ καὶ νὰ διδάσκῃ,
2 μέχρι τῆς ἡμέρας ποὺ ἀνελήφθη, ἀφοῦ ἔδωκε διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐντολὰς εἰς τοὺς ἀποστόλους, ποὺ εἶχε διαλέξει.
3 Εἰς αὐτοὺς παρουσιάσθηκε ζωντανὸς μετὰ τὰ πάθη του μὲ πολλὰς ἀποδείξεις, διότι ἐπὶ σαράντα ἡμέρας παρουσιάζετο εἰς αὐτοὺς καὶ μιλοῦσε διὰ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
4 Καὶ καθ’ ὃν χρόνον τοὺς συνανεστρέφετο, τοὺς παρήγγειλε νὰ μὴ φύγουν ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ἀλλὰ νὰ περιμένουν τὴν ὑπόσχεση τοῦ Πατέρα, τὴν ὁποίαν, εἶπε, «Ἀκούσατε ἀπὸ ἐμέ,
5 ὅτι ὁ μὲν Ἰωάννης ἐβάπτισε μὲ νερό, ἀλλὰ σεῖς θὰ βαπτισθῆτε  μὲ Πνεῦμα Ἅγιον, ὕστερα ἀπὸ λίγες ἡμέρες». 
6 Ὅταν λοιπὸν ἦσαν συγκεντρωμένοι τὸν ἐρωτοῦσαν, «Κύριε, μήπως αὐτὸς εἶναι ὁ καιρὸς ποὺ θὰ ἀποκαταστήσῃς τὴν βασιλείαν τοῦ Ἰσραήλ;».
7 Αὐτὸς δὲ τοὺς εἶπε, «Δὲν εἶναι δική σας ὑπόθεσις νὰ ξέρετε τοὺς χρόνους ἢ τοὺς καιρούς, τοὺς ὁποίους ὥρισε ὁ Πατέρας κατὰ τὴν δικήν του ἐξουσίαν,
8 ἀλλὰ θὰ λάβετε δύναμιν, ὅταν ἔλθῃ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐπάνω σας, καὶ θὰ εἶσθε μάρτυρές μου εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ εἰς ὁλόκληρη τὴν Ἰουδαίαν καὶ Σαμάρειαν καὶ μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς».

Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, κατά Ιωάννη Α΄ 1-17

1 Ἐν ρχ ν  Λόγος, κα  Λόγος ν πρς τν Θεόν, κα Θες ν  Λόγος.
2 Οτος ν ν ρχ πρς τν Θεόν.
3 Πάντα δι' ατο γένετο, κα χωρς ατο γένετο οδ ν  γέγονεν.
ν ατ ζω ν, κα  ζω ν τ φς τν νθρώπων.
5 Κα τ φς ν τ σκοτίᾳ φαίνει, κα  σκοτία ατ ο κατέλαβεν.
γένετο νθρωπος πεσταλμένος παρ Θεονομα ατ ωάννης·
7 οτος λθεν ες μαρτυρίαν, να μαρτυρήσ περ το φωτός, να πάντες πιστεύσωσι δι' ατο.
8 Οκ ν κενος τ φς, λλ' να μαρτυρήσ περ το φωτός.
ν τ φς τ ληθινόν,  φωτίζει πάντα νθρωπον ρχόμενον ες τν κόσμον.
10 ν τ κόσμ ν, κα  κόσμος δι' ατο γένετο, κα  κόσμος ατν οκ γνω.
11 Ες τ δια λθε, κα ο διοι ατν ο παρέλαβον.
12 σοι δ λαβον ατόν, δωκεν ατος ξουσίαν τέκνα Θεο γενέσθαι, τος πιστεύουσιν ες τ νομα ατο,
13 ο οκ ξ αμάτων, οδ κ θελήματος σαρκός, οδ κ θελήματος νδρός, λλ' κ Θεο γεννήθησαν.
14 Κα  Λόγος σρξ γένετο κα σκήνωσεν ν μν, κα θεασάμεθα τν δόξαν ατο, δόξαν ς μονογενος παρ πατρός, πλήρης χάριτος κα ληθείας.
15 ωάννης μαρτυρε περ ατο κα κέκραγε λέγων· οτος ν ν επον,  πίσω μου ρχόμενος μπροσθέν μου γέγονεν, τι πρτός μου ν.
16 Κα κ το πληρώματος ατο μες πάντες λάβομεν, κα χάριν ντ χάριτος·
17 τι  νόμος δι Μωυσέως δόθη,  χάρις κα  λήθεια δι ησο Χριστο γένετο.

Μετάφραση


1 Ἐν ἀρχῇ ὑπῆρχεν ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος ἦτο πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Θεὸς ἦτο ὁ Λόγος.
2 Αὐτὸς ὑπῆρχε ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.
3 Ὅλα ἔγιναν δι’ αὐτοῦ καὶ χωρὶς αὐτὸν τίποτε δὲν ἔγινε ἀπὸ ὅσα ἔχουν γίνει.
4 Μέσα εἰς αὐτὸν ὑπῆρχε ζωὴ καὶ ἡ ζωὴ ἦτο τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.
5 Καὶ τὸ φῶς φωτίζει εἰς τὸ σκοτάδι ἀλλὰ τὸ σκοτάδι δὲν τὸ κατενίκησε.
6 Παρουσιάσθηκε κάποιος ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Θεόν, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἦτο Ἰωάννης.
7 Αὐτὸς ἦλθε χάριν μαρτυρίας, νὰ μαρτυρήσῃ διὰ τὸ φῶς, διὰ νὰ πιστέψουν ὅλοι δι’ αὐτοῦ.
8 Δὲν ἦτο ἐκεῖνος τὸ φῶς ἀλλὰ ἦλθε νὰ μαρτυρήσῃ διὰ τὸ φῶς.
9 Τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ ὁποῖον φωτίζει κάθε ἄνθρωπον, ἤρχετο εἰς τὸν κόσμον.
10 Εἰς τὸν κόσμον ἦτο καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἔγινε ἀλλ’ ὁ κόσμος δὲν τὸν ἀνεγνώρισε.
11 Εἰς τοὺς δικούς του ἦλθε ἀλλ’ οἱ δικοί του δὲν τὸν ἐδέχθησαν.
12 Εἰς ὅσους ὅμως τὸν ἐδέχθησαν, ἔδωκε ἐξουσίαν νὰ γίνουν παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἐκείνους δηλαδὴ ποὺ πιστεύουν εἰς τὸ ὄνομά του,
13 οἱ ὁποῖοι οὔτε ἀπὸ αἵματα οὔτε ἀπὸ τὸ θέλημα σαρκὸς οὔτε ἀπὸ τὸ θέλημα ἀνδρὸς ἀλλ’ ἀπὸ τὸν Θεὸν ἐγεννήθηκαν.
14 Καὶ ὁ Λόγος ἐνσαρκώθηκε καὶ ἔμεινε μεταξύ μας καὶ εἴδαμε τὴν δόξαν του, μίαν δόξαν ποὺ ἔχει ἕνας μονογενὴς Υἱὸς ἀπὸ τὸν Πατέρα, γεμᾶτος χάριν καὶ ἀλήθειαν.
15 Ὁ Ἰωάννης μαρτυρεῖ δι’ αὐτὸν καὶ ἐφώναζε, «Αὐτὸς εἶναι διὰ τὸν ὁποῖον εἶπα, Ἐκεῖνος, ποὺ ἔρχεται ὕστερα ἀπὸ ἐμέ, εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ἐμέ, διότι ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ ἐμέ».
16 Καὶ ἀπὸ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἐπήραμε ὅλοι ἐμεῖς καὶ τὴν μίαν χάριν κατόπιν τῆς ἄλλης·
17 διότι ὁ νόμος ἐδόθηκε διὰ τοῦ Μωϋσέως· ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια ἦλθαν διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου